Press "Enter" to skip to content

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Instalator 0

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to grupa regulacji obciążających obowiązkiem dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o opisanej wartości mocy i wielkości o wypełnianiu konkretnych obowiązków w kwestii efektywności energetycznej produktów.

piec-gazowy-vaillant copy

Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy kluczowe kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz dołączania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i nakaz udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu).


?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania wraz z urządzeniem kart opisujących klasę energetyczną. Podstawą tego przepisu jest umożliwienie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie zbliżonych, jasnych i sugestywnych dla niego cech. Karta jest ujednolicona, ściśle opisana i pokazująca szczegółowo wskazane informacje. Winna być umieszczona w punkcie widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych zawierających koszty oraz wykorzystanie energii. Ponadto powinna być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla przykładowego typu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są jasno uszczegółowione i w nawiązaniu do liczonej, odrębnie dla wybranego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa też nakłada obowiązek na producentów i importerów, którzy powinni do oferowanego urządzenia dołączyć etykietę z klasą energetyczną urządzenia oraz drugą ? dla zestawu tzw. karta kompletu. Służy ona do wyliczenia wydajności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem danego urządzenia oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący ma obowiązek dodać podstawowe karty dla swoich hurtowników tak, by mieli możliwość stworzyć własne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).